برای درج آگهی تبلیغاتی خود  با مرکز ایرادیتا در تهران -٤٤٢٠٨٦١٦-  تماس حاصل نمایید
صفحه اصلی | تاریخچه |

R.F.I.D. تكنولوژی

| محصولات | سؤال و جواب | تماس با ما | English
ورود اعضاء فرم قرارداد رويدادها و خبرها اطلاعات عمومی حيوانات گم شده حیوانات فروشی پشتیبانی
حشرات
حشرات
حشرات و ساير جانداران هم خانواده نظير عنكبوت ها و عقربه، گروه وسيعی از جانداران را تشكيل می دهند كه بنام آرتروپودها معروف می باشند.
وجه مشترك تمامی اين جانداران، داشتن پوشش سخت بیرونی بوده كه اسكلت خارجی ناميده می شود كه اين پوشش از بخش نرم دروني بدنشان محافظت می كند. بدن اين گروه از 
جانداران از بخش های مختلفی تشكيل شده است.

زنبور عسل، زنبور و مورچه ها 
مورچه ها را می توان در هنگام گردش و در حياط منزل مشاهده و يا صدای وز وز زنبور عسل را در محيط های داراي گلهاي وحشي شنيد. اين گروه از حشرات بنام هايمنوپترا معروف
بوده كه به معني حشرات داراي بالهاي غشايي می باشند.
صدای زنبورها در اثر بهم زدن سريع چهار بال ريز آنان ايجاد می شود درصورتيكه صدايی از مورچه های كارگر شنيده نمی شود كه بواسطه نداشتن بال در آنان می باشد.

زنبور عسل
زنبور عسل ها به عنوان عامل مهم در گرد افشاني گياهان محسوب می شوند. زنبورها در هنگام گردش ميان گياهان، گرده های گلها همراه خود از گياهي به گياه ديگر منتقل می كنند. 
زنبورها گرده و شهد گلها جمع آوری نموده و اين عمل توسط اعضاء دهاني صورت می گيرد. 

زنبور
زنبور های بزرگ زرد رنگ از مايعات شيرين نظير شهد استفاده می كنند ولي از اين مايع جهت تغذيه حشرات و لاروها استفاده می كنند. بعضي از اين زنبورها داراي نيش های بي حس كننده 
بوده كه ساير حشرات را نيش می زنند و آنها را در داخل زمين دفن كرده و تخم ها را بر روی بدن اين حشرات تخم ریزی می كنند. لارو هايی كه از تخم بيرون می آيند از بدن اين حشرات 
ناتوان جهت تغذيه استفاده می كنند.

كمر زنبورها
زنبور عسل، زنبور و مورچه ها با وجود داشتن كمر های باريك، قادرند انتهاي بدنشان را آزادنه حركت دهند. در بعضي از زنبورها و مورچه ها اين كمر بسيار بلند و باريك هستند.

نيش زدن
بسیاری از زنبوره، زنبور عسل و مورچه ها قادر به نيش زدن می باشند. ميليون ها سال پيش اعضای نيش زدن به عنوان لوله های تخم ریزی بوده و لي با گذشت زمان اين لوله ها تبديل 
به اعضاي باريك و نوك تيز و حاوی كيسه های سمی شده اند.

مورچه ها
مورچه های كارگر در حال حركت تنها به عنوان جستجو گر غذا نيستند بلكه به صدها و يا هزاران مورچه ديگر در هنگام پايان غذا خبر رساني می كنند. بيشتر مورچه ها تكه های بدن 
حشرات مرده،‌دانه ه، خرده های شيريني را جمع آوری می كنند. همچنين دانه ها و يا برگ های قطعه قطعه شده را نيز جهت توليد قارچ و سپس مصرف آنها جمع آوری می كنند.

پروانه ها و شب پره ها
فرق بين پروانه و شب پره؟
اكثر پروانه ها در هنگام استراحت بالهايشان را در پشت بدن به هم می چسبانند در حاليكه شب پره ها عموما بالهايشان را روی بدن پهن می كنند و يا محكم به دور خودشان می پيچانند.
شاخك های پروانه معمولا بلند هستند و در انتهاي اين شاخك ه، گلوله های كوچك مشاهده می شوند. شاخك های شب پره ها فاقد چنين گلوله های بوده كه معمولا اين شاخك ها كوتاهتر و 
پرزدار می باشند.

دهان پيچيده 
اكثر پروانه ها و شب پره ها داراي اعضاي دهاني لوله اي مانند كه به آنها اندام مكشی گفته می شود. اين اندام نظير ني عمل می كنند و شيره گياهان و درختان و عصاره ميوه ها را می مكند.
بعضي از شب پره ها از اشك چشم حيوانات مصرف می كنند.

مسابقه مسافت طولاني
پروانه ها نيز نظير ساير پرندگان داراي ملكه بوده جهت زمستان به سمت جنوب مهاجرت می كنند. به طور مثال ملكه های نواحي شرقي و مياني غربي آمريكا به سمت مكزيك مهاجرت
می كنند. ملكه های نواحي غربي نيز به جنگل هايی كه در امتداد سواحل كاليفرنيا هستند پرواز می كنند. در بهار نيز ملكه ها جهت تخم ریزی مستقيما به سمت شمال پرواز می كنند.
پروانه های بالغ در طول مسير می ميرند و جوانتر ها به شمال و مقصد می رسند.

پروانه های مزرعه 
شما نيز می توانيد با كاشت گياهان و گلها در حياط منزلتان پروانه ها به سمت آنها جلب كنيد گلهايي نظير گل مين، گل ياس و گل ميموني گياهاني هستند كه اكثر پروانه ها را بخود جذب
می كنند. پروانه ها به صورت دسته جمعي قرار می گيرند و به رنگهاي نارنجی، سفيد، آبي، صورتي و يا ارغواني ايجاد می كنند. يك نقطه آفتابگير را جستجو كرده و گياهان مورد نظر 
را بكاريد.

تغذيه
پروانه ها و شب پره ها داراي مرحله دگرديسي بوده و تخم هايشان را بر روی برگهايي تخم ریزی كرده كه متعاقبا لاروها از اين برگها تغذيه می كنند. لاروها داراي نقاط بزرگي شبيه چشم
بوده كه شكارچيان را دفع می كند. لاروهای ديگر دارای زوائدی هستند كه توسط آنها خودشان را محافظت می كنند.

حشرات گروهي
اين حشرات با يكديگر زندگی می كنند و هر عضو با كار خود به بقاء ديگران كمك می كند. حشرات كارگر دارای ارتباط بيشتری با هم هستند و برای ملكه كار می كنند.

زنبور
اكثر زنبورها به تنهايی زندگی می كنند ولي بعضي از آنها به صورت گروهی زندگی می كنند. يك ملكه زرد با تخم ریزی و بدنيا آوردن كارگره، اجتماع گروهی را ايجاد می كند. هنگامی
كه يك ملكه زرد را در حال جستجو مشاهده می كنيد او يك كارگر ماده است برای يافتن غذا و رساندن غذا به لاروها در حال پرواز است. كارگر های آشيانه شان را با جويدن چوب
بزرگتر می كنند و محل را جهت ايجاد خانه هايی جهت تخم گذاری، ماده می سازند.

خاله های با تعداد زياد !!!! دايی های كم تعداد !!!!!
در اجتماعی از مورچه ها كه دارای صدها يا هزاران كارگر ماده می باشد تنها يك ملكه وجود دارد. مورچه های نر پس از جفت گيری می ميرند. كارگرها از ملكه مراقبت می كنند ملكه را
به تخم ریزی وا ميدارند و به لاروها غذا می دهند,‌غذا جمع آوری می كنند، ‌تونل حفر می كنند و از آشيانه دفاع می كنند. هنگامی كه كارگرها به تعدادی از مورچه ها بيشتر از سايرين غذا
می رسانند اين مورچه ها متعاقبا به ملكه های جديدی تبديل می شوند كه هر كدام تخم ریزی و گروه جدیدی را تشكيل می دهند.

شانه های زنبور عسل 
اجتماع زنبور های عسل نيز شامل ملكه،‌تعدادی زنبور نر و تعداد زيادی زنبور های ماده كارگر می باشند. يك گروه زنبور عسل دارای ٨٠ هزار كارگر بوده كه از جوانتر ها تشكيل شده اند
و كارگرها شانه ها را توسط موم می سازند كه اين شانه ها حاوی عسل و لارو زنبور ها می باشد. كارگر ها شيره و گرده گياهان را جمع آوری نموده و عسل می سازند و همچنين از آشيانه
خود محافظت می كنند. زنبور های كارگر به مدت ٦ هفته عمر می كنند در حاليكه يك ملكه تا ٥ سال زنده می ماند. زنبورهای كارگری كه در فصل زمستان بدنيا می آيند در آشيانه باقی مانده
و از ذخاير عسل تغذيه می كنند.

عنكبوت ها
عنكبوتها در حقيقت جزو حشرات نيستند بلكه گروهی بنام عنكبوتيان می باشند. عنكبوت ها مواد سمی خود را با ترشح بزاق ايجاد می كنند و شكار آنها با آشاميدن اين مايع بدام می افتند.

رتيل
نظير ساير عنكبوته، بدن رتيل نيز از دو بخش تشكيل شده است دارای ٨ پا و سر آنها در قسمت قدامی بخش بدن قرار می گيرد. رتيل با استفاده از دو نيش خود سوراخی را در شكار خود
ايجاد می كند و در حاليكه پاهای رتيل شكار را نگهداری می كند مايع درون بدن را مصرف می كند. گزش رتيل دردناك می باشد ولي به خطرناكی نيش زنبور نمی باشد.

عنكبوت پا دراز
اين جانور در حقيقت عنكبوت نمی باشد بلكه شبيه آنها می باشد. اين نوع دارای كمر بين قسمت قدامی و شكمی نمی باشد. دارای پا های دراز و نازك تر از عنكبوتها می باشد. از حشرات,
 كرم ها تغذيه می كنند. بعضی از اين عنكبوت ها از قارچ و ميوه های رسيده نيز استفاده می كنند.

تارهای ابريشمی
زير شكم عنكبوته، نزديك انتهای شكم ‏, سوراخهای ريز بنام تارتننده وجود دارد. عنكبوتها از پاهای خود جهت بيرون كشيدن تار های مايع از سوراخهای تارتننده استفاده می كنند. همچنان
كه تار ها كشيده می شوند تبديل به تارهای ابريشمی سفت می شوند. از آنجائيكه بافت تارها از جنس پروتئين می باشد عنكبوتها از تارهای قديمی تغذيه می كند و سپس تارهای جديد را توليد
می كند.

ابريشم متغير
نه تنها عنكبوتها تارتني می كنند بلكه از آنها به روشهای مختلف استفاده می كنند. بعضی از عنكبوتها تخم های خود را در كيسه های ابريشمی خود محافظت می كنند. عنكبوت گرگ نما
كيسه های تخم خود را بر روی سوراختهای تارتننده خود حمل می كند. رتيل ها لانه هايشان را با تار ابريشم پر می كنند. بعضی از عنكبوتها جلوی آشيانه شان را به ابريشم می پوشانند.

گونه حشرات
در آمريكای شمالی در حدود ١٠٠ هزار گونه از حشرات زندگی می كنند. دانشمندان اين گونه ها را درطبقه بندی جانداران قرار داده اند. اكثر حشراتی كه قابل مشاهده هستند متعلق به
١٢ خانواده از اين طبقه بندی هستند.

سنجاقك ها
 سنجاقك ها در مسير آبها پرواز كرده و جهت تغذيه به جستجوی ساير حشرات می گردند. اين شكارچيان متعلق به راسته Odonata جانداران بوده كه به معني دندان آرواره می باشد.

آخوندك
آخوندك را نبايستي به ساير حشرات اشتباه نمود. اين حشرات شكارچيان با بدنی طويل و لاغر و چشم های حشره مانند بوده توسط پاهای جلويی خود جهت گرفتن ساير حشرات استفاده
می كنند. اين حشرات متعلق به راسته Mantodea جانداران می باشند.

جيرجيرك و  ملخ 
جيرجيرك ها و ملخ ها دارای پاهای خلفی بسياز قوی بوده كه جهت جهيدن استفاده می كنند. اين حشرات متعلق به راسته Orthoptrea به معني بالهای صاف می باشند. در سراسر جهان
بيش از ٢٣ هزار گونه از اين حشرات شناخته شده است.

زنبور عسل، زنبور و مورچه ها
اين حشرات متعلق به راسته Hymenoptera به معني بالهای غشايی می باشند. جفت بالهای طرفين حشره به صورت يكپارچه شده و با فعاليت همزمان به صورت يك بال بزرگ
عمل می كنند.

پروانه و شب پره 
اين حشرات توسط بالهای پوشيده از فلس های بسيار ريز پرواز می كنند. اين فلس ها رنگهای حشرات را ايجاد می كنند. اين حشرات متعلق به راسته Lepidoptera به معني بالهای
فلس دار می باشند. در حدود ١٢٥ هزار گونه از اين حشرات در سراسر جهان شناخته شده است و در آمريكای شمالی در حدود ١٢ هزار گونه زندگی می كنند.

عنكبوت ها
عنكبوتها در حقيقت حشره نيستند ولی سه هزار گونه از آنها در آمريكای شمالی زندگی می كنند. اين جانداران متعلق به راسته Araneae از جانداران می باشند.

سوسك ها 
سوسك ها متعلق به بزرگترين راسته جاندارن بنام Coleoptera می باشند كه به معنی بالهای غلافدار معروف هستند.

سوسك حمام 
سوسك های حمام متعلق به راسته Blattodea می باشند. اين سوسك ها بندرت پرواز می كنند و بيشتر ترجيح می دهند در درز و شكافها ليز بخورند. بهترين مكان برای زندگيشان خانه
انسان بوده ولی اكثر گونه ها در جنگل ها نيز زندگی می كنند.

مگس و پشه ها 
اين حشرات متعلق به راسته Diptera به معنی دو بالان می باشند. برخلاف سای حشرات كه ٤ بال دارند ‌‏, اين حشرات تنها ٢ بال دارند. جفت ديگر بالها به صورت يك گره كوچك تبديل
شده اند.

ساس های واقعی 
ساس ها به عنوان تنها حشره واقعی معروف می باشند. اين حشرات متعلق به راسته Hemiptera به معنی نيم بالان هستند.

زنجره 
زنجره ‏, حشره برگ خوار و شته از گياهان تغذيه می كنند. اين حشرات متعلق به بخشی از راسته Homoptera به معنی شبيه بالان هستند.

مگس طلايی 
مگس طلايی متعلق به راسته Ephemeroptera به معنی بال های كم عمر بوده كه بواسطه زندگی كوتاه مگس های بالغ معروف می باشند. بعضی از اين مگس ها برای چند روز زنده
می مانند ولی بعضی از آنها فقط به مدت چند ساعت زنده می مانند.

گوش خزك 
اين حشرات دارای بالهای قدامی چرمی هستند كه به اين علت به نام راسته Dermaptera يا بالهای پوستی معروف هستند.
 
صفحه اصلی - تاريخچه - تكنولوژی .R.F.I.D - محصولات - سؤال و جواب - تماس با ما
ورود اعضاء - نمونه فرم ها - خبرها - اطلاعات عمومی - حيوانات گم شده - حيوانات فروشی - مراکز میکروچیپ گذاری - پشتیبانی
 
© 2004 IRAData. All Rights Reserved