ایــرادیـتــا   میکروچیپ
بانک اطلاعات آنلاین ایران  شناسايی مطمئن و دقيق الکترونیکی
صفحه اصلی | تاریخچه |

R.F.I.D. تكنولوژی

| محصولات | سؤال و جواب | تماس با ما | مراکز میکروچیپ گذاری English
ورود اعضاء نمونه فرم ها رويدادها و خبرها اطلاعات عمومی حيوانات گم شده حیوانات فروشی پشتیبانی
 
 

نمونه  فرم‌های الکترونیکی

                                                                                           نمونه فرم‌های الکترونیکی حیوانات کوچک                                           

                                                                                          نمونه فرم‌های الکترونیکی اسب  

                                                                                          نمونه فرم‌های الکترونیکی شترمرغ    

                                                                        نمونه فرم‌های الکترونیکی شتر    

                                                                                           نمونه فرم‌های الکترونیکی دامهای پرورشی

 

 

 

 

 

 

 

حیوانات کوچک

فرم عضویت و درخواست خدمات جهت مالکان حیوانات ‌میکروچیپ‌دار در بانک اطلاعات

نحوه تنظیم کامپیوتر جهت ارسال اطلاعات (مخصوص اعضاء)

نمونه کارت شناسایی حیوانات کوچک

 

 

* فرم حیوانات کوچک

ثبت و صدور کارت شناسایی

(فرمت pdf )  (فرمت jpeg)

* فرم حیوانات کوچک

تغییر مالکیت / تمدید کارت / المثنی / اصلاحیه

(فرمت pdf )  (فرمت jpeg)

 
فرم  پیشگیری   فرم دارو و درمان  فرم  جراحی فرم   آزمایشگاه فرم  تصویربرداری فرم اعلام مفقودی   فرم اعلام    تلف شدن فرم اعلام   فروش آنلاین

 

 

 بالای صفحه

 
 

 

 

                              شترمرغ نحوه تنظیم کامپیوتر جهت ارسال اطلاعات (مخصوص اعضاء)

               نمونه کارت شناسایی شترمرغ

 

 

* فرم ثبت و صدور کارت شناسایی انفرادی شترمرغ

(فرمت pdf )  (فرمت jpeg)

* فرم ثبت و صدور کارتهای شناسایی گله شترمرغان

 (فرمت pdf)      (فرمت jpeg)

* فرم تغییر مالکیت / تمدید کارت المثنی / اصلاحیه

(فرمت pdf)     (فرمت jpeg)

* فرم ثبت شترمرغ میکروچیپ دار وارداتی و صدور کارت

(فرمت pdf )      (فرمت jpeg)

فرم ٢    پیشگیری   فرم ٣     درمان  فرم ٤     جراحی فرم ٥  آزمایشگاه فرم ٦ تصویربرداری فرم اعلام مفقودی   فرم اعلام تلف/کشتار فرم اعلام فروش‌آنلاین
 

 

 

 بالای صفحه

 

 

 

 

 اسب

فرم عضویت و درخواست خدمات جهت مالکان اسبهای ‌میکروچیپ دار در بانک اطلاعات

نحوه تنظیم کامپیوتر جهت ارسال اطلاعات (مخصوص اعضاء)

     نمونه کارت شناسایی اسب

 

 

* فرم اسب

 ثبت و صدور کارت شناسایی

(فرمت pdf )    (فرمت jpeg)

* فرم اسب

تغییر مالکیت / تمدید کارت / المثنی / اصلاحیه

(فرمت pdf )  (فرمت jpeg)

 
فرم  پیشگیری   فرم  درمان  فرم  جراحی فرم  آزمایشگاه فرم  تصویربرداری فرم اعلام مفقودی   فرم اعلام تلف شدن فرم‌‎اعلام فروش‌آنلاین

 

 

 بالای صفحه

 

 

 

                           شتر نحوه تنظیم کامپیوتر جهت ارسال اطلاعات (مخصوص اعضاء)

          نمونه کارت شناسایی    شتر

 

 

فرم ٠١ (شناسایی‌گله‌ای) فرم ١ (شناسایی‌انفرادی) فرم ٢ پیشگیری   فرم ٣   درمان  فرم ٤   جراحی فرم ٥ آزمایشگاه فرم ٦ تصویربرداری فرم اعلام مفقودی   فرم اعلام تلف/کشتار فرم‌‎اعلام فروش‌آنلاین

 

 

 

 

 بالای صفحه

 

 

 

                               دامهای پرورشی نحوه تنظیم کامپیوتر جهت ارسال اطلاعات (مخصوص اعضاء)

                     نمونه کارت شناسایی دامهای پرورشی

 

 

فرم ٠١ (شناسایی‌گله‌ای) فرم ١ (شناسایی‌انفرادی) فرم ٢ پیشگیری   فرم ٣   درمان  فرم ٤   جراحی فرم ٥ آزمایشگاه فرم ٦ تصویربرداری فرم اعلام مفقودی   فرم اعلام تلف/کشتار فرم‌‎اعلام فروش‌آنلاین

 

 

 بالای صفحه

 

 

 

 
صفحه اصلی - تاريخچه  - تكنولوژی .R.F.I.D - محصولات - سؤال و جواب - تماس با ما
ورود اعضاء - نمونه فرم ها - خبرها - اطلاعات عمومی - حيوانات گم شده - حيوانات فروشی - مراکز میکروچیپ گذاری - پشتیبانی
 
© 2004 IRAData. All Rights Reserved